Udforske tidslinier? / Examine timelines?

I denne ikke-søde ventetid
er det (måske) tid tænke på emnet “tidslinier”
– et lille hjørne på Karting i Billeder.

Jeg har håndplukket små 34 eksempler på profiler,
der har præget kart-scenen i min tid som fotograf
(ses på: http://www.photo-d.com/2016_tidsl…/ValgBsideFrameSetEng.html)
og derfor måske som inspiration til:

Hvis også du vil kunne ses hër,
skal du blot sende mig besked om, hvilke (minder?) du mener skal være på netop DIN Tidslinie,
(du ved: med År+Løb+BilledNr….)”

Du kunne jo også betragte det som
DIT kapitel / DIT afsnit på Karting i Billeder.”

Med venlig hilsen

Dennis B.
Karting i Billeder
www.photo-d.com

Først var der én i køredragt og …

Først var der én i køredragt og min første tanke var han havde haft en slem hændelse; men så lidt senere én til.
I kørestol.
Og ja.
En nærlæsning af 3 liner i tidsplanen gav jo svaret ”Handicart” ligesom en god snak senere i et mere beskedent skruetelt i ryttergården.

(th: Vianney Chan-Tsin)

Det var det franske FFSA, der havde tilføjet et ”Championnat de France – Handikart” i forbindelse med EM’et for OK og Ok Junior, som var årsagen til at mit Nikon og jeg var på ‘Le Mans Karting International’.

En af kørerne – Vianney Chan-Tsin (H4/14) – var så venlig uddybe detaljer om hvor en handikart afveg fra dagens andre OK/-juniorkarts.
Det siger sig selv, af kartens opbygning må afvige fra den gængse udformning, der almindeligvis ses. Personificerede sæder med polstring, beslag til H- (og tilsvarende) seler, støtter til varierede fikseringer, er de mekaniske udfordringer. De individuelle krav til kør-stop-styring byder på gennemtænkte løsninger med mange variationer!

Og til selve stemningen i ryttergården:
Først ekstra hektik med at komme i sædet, imponerende all-by-your-self eller via hjælpere,
så på med H-sele og endelig den personlige tilkobling af kør-stop-styring-mekanik.
Plus supplering med ekstra fiksering (-er), hvor remme og især sort gaffatape var i brug.

Det undgik ikke min opmærksomhed, at der sikkert også indgår en mental forberedelse (ved hjælperne), så køreren er klar til den ekstra belastning under løbet. (læs: ved at være 100 % fastspændt ”derude” på banen)

Under løbet, såvel som ved den afsluttende præmie ceremoni, var den tredje;
men absolut ikke upåagtede store gruppe – supporterne – i fulde omdrejninger, ikke sandt?

   


Helt ukendt
er situationen dog ikke, hvis tiden skrues en del år tilbage, mere præcis til 2000 Mobil Mercedes Challenge Korsør.


* Hér optræder eksempelvis Jason Watt (solo) i klassen Futura 2000 (Greenline) i en tilstrækkelig modificeret ramme, så alt kunne betjenes med hænderne.
Samtidig skal det nævnes – på lige vilkår med resten af feltet …
* Et par år tidligere – ligeledes i Greenline – en enkelt kører med muskelsvind.
* Og ikke at forglemme Thomas A. der trods sine ustyrlige og ufrivillige bevægelser (Cerebral parese), absolut smittede de andre kørere med humør og humor som: ”ja, jeg lod dig lige smutte forbi … ”

 

 

 

Tekst herunder fra billedoversigterne på
http://www.photo-d.com/2019LeMansCikEmOkOkjFinale/ValgBsideFrameSetEng_2017.html

.. disse billeder – især Bil157 til -181 – viser hvad et aktivt bagland betyder for en gruppe kart-entusiaster, der ikke bare selv lige “smutter” ned i sædet.

Denne franske klasse er HANDIKART,
hér med et udpluk fra nogle af de lidt anderledes udstukne regler:

-> er delt op i 2 grupper følgende kørerens fysiske tilstand:
– H2 med 1 eller 2 handicap’s og
– H4 med 3 eller 4 handicap’s.
– Med lægelig accept er opstart mulig, hvortil op til 2 mekanikere er tilladt.

 

… these pictures – especially Bil157 to -181 – show what an active hinterland means for a group of cart-enthusiasts who not only just “slip” into the seat.

This French class is called HANDICART,
here with a selection from some of the slightly different rules:

-> is divided into 2 groups following the driver’s physical condition:
– H2 with 1 or 2 handicap’s and
– H4 with 3 or 4 handicaps.
– With medical acceptance, start-up is possible, up to 2 mechanics allowed.

Velkommen til et noget anderledes layout af dit Karting i Billeder …

Velkommen til et noget anderledes layout af dit Karting i Billeder,
hvor disse af 2018’s sidste løbs billeder (2424)
i første omgang er blevet “ramt” som smagsprøver:

27.10., RGKK, SM 5, finalen
7.10., RGKK, DSK 6, finalen
23.9., Kristianstad (SWE), VM for OK+OKJ
2./3.6. Lockarp, Øresundscup m.v.

Alle tidligere løb kan stadig ses / findes via Oversigter / index pages og i
nogen tid vil såvel nyt og gammelt layout være at finde på Karting i Billeder.

Egentlig anderledes vil først være billed-kiggeriet,
hvor en lup-funktion har afløst hoppet til ”KortKig”-siderne.

Under billed-kiggeriet kan enten bestilling straks gøres,
alternativt interessante muligheder markeres til ”din ønskeliste” til mulig senere bestilling.

OG er der udvalgt billeder i elektronisk form
(e-/web-/2Xweb- eller .gif-billeder),
vil disse straks efter accepteret betaling ledsages af mail klar til download’en.

Der arbejdes indgående på yderligere muligheder,
såvel som omfang for resten af Karting i Billeder’s store arkiv
(over 128.000) helt tilbage fra 1998, plus 1077/78 fra ”Maler”.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen

Dennis B.
Karting i Billeder


  Welcome to a somewhat different layout of your Karting i Billeder,
where these of 2018’s last race pictures (2424)
in the first place has been “hit” as a tasting:
27.10, RGKK, SM 5, final
7.10., RGKK, DSK 6, the final
23.9., Kristianstad (SWE), World Cup for OK + OKJ
2./3.6. Lockarp, Øresundscup

All previous races can still be seen / found via Overviews / index pages and in
For some time, both new and old layout will be at Karting i Billeder.

Really different is first be the picture-viewing,
where a magnifying function has relieved the jump to the “KortKig” -pages.

During the image viewing, either order can be made immediately,
alternatively interesting pictures marked for “your wish list” for possible later ordering.

AND are images selected in electronic form
(e- / web- / 2Xweb- or .gif-images),
they will –  immediately after accepted payment – be ready for download (a mail will be sent).

Further possibilities are being worked on extensively,
as well as the scope of the rest of Karting i Billeder‘s large archive
(over 128,000) dating back from 1998, plus 1077/78 of “Maler”‘s.

Enjoy.

Yours sincerely

Dennis B.
Karting i Billeder
( = Karting in Pictures)

Hvad med at skabe dit helt eget album?

Hvad med at skabe dit helt eget album?

Ikke alle vil nøjes med masse af billeder på computeren og er måske gået sur i at klistre de indkøbte aftryk ind i fotoalbum.

Blandt mange udbydere, er det tyske Cewe et ganske godt bud på alternativer til en genvej til flotte færdige resultater.
Et af disse er Cewe Fotobog.

Ved hjælp af en offline bestillingssoftware, der downloades, kan der vælges mellem et væld af størrelser og udførelser m.v., med sideantal
fra 26 op til 130 plus (se producentens prisliste).
behagelig selvbetjening

lidt behagelig selvbetjening
Idéen er grundlæggende at udføre “behagelig selvbetjening” ved at indsætte og arrangere (egne) billeder, tekst osv. og afsluttende bestille, betale og modtage resultatet fra producenten.
lidt behagelig selvbetjening
… men …
billeder fra Karting i Billeder skal – selvfølgelig – ikke mangle, alene eller kombineret med dine.
Har du mod på din egen fotosamling
– til reolen
– til gave(r)
– til sponsor(er) osv.
skal du blot (lidt forenklet) …
– vælge album -størrelse, -udførelse, evt. sideantal m.v. på Cewe’s præsentation
– udvælge fra mine oversigter og notere dig hvilke du ønsker:
(Billednummer + Løbsnavn + Løbsår)
– indkøbe billederne fra
Karting i Billeder
– udtænke hvor billeder m.v. skal placeres
og så komme i gang, afslutte og sende resultatet til produktion hos Cewe…

… alternativt …
En lidt anden (og noget billigere) mulighed er en kombination – lidt kortfattet – af:
(se min HowToDo herom):
– du gør dit projekt / fotobog klar
– sender
Karting i Billeder resultatet
– der indsætter de originale “
Karting i Billeder
og sender resultatet til produktion hos Cewe
– Cewe sender dig resultatet

Og prisen?
…sammensættes således for 1. bog:
* til producenten (
se Cewe’s prisliste)
* til
Karting i Billeder betales for
– anvendelse af billederne
kr. 8,87 / stk……
og så med lidt mængderabat:
kr.
.. 69,84 / pr. 9 stk.,
kr. 144,14 / pr. 25 stk.
kr. 221,75 / pr. 50 stk.
kr. 310,45 / pr. 100 stk.
Skal tidligere indkøbte e- og web-billeder anvendes, betales ikke for disse!
Skal tidligere indkøbte aftryk anvendes,
betales kun 1/2 pris for disse.
+ studietid til klar-/ færdiggørelese,
typisk kr. 47,- til 171,-.
Hent bestillingssoftwaren
(vælg “download gratis …” -> download her)
og tag en kigger, det er ikke så svært endda.
Hvis du ikke herefter er helt skræmt bort, er
Karting i Billeder klar til også at gi’ en hånd med din(e) kreative idéer via mailen.

God fornøjelse.

How about creating your own album?

Not everyone will be content with a lot of pictures on the computer and is perhaps gone sour in stic-
king the purchased images into the photo album.
Among many providers, the German Cewe a very good suggestion for alternatives to a shortcut to great final results.One of these is the Cewe Photobook.

Using an offline ordering software downloaded, you can choose from a variety of sizes and designs etc., with page numbers from 26 up to 130 plus (see manufacturer’s price list).
some “comfortable self”
The idea is basically
to perform “comfortable self” by inserting and arranging (own) images, text, etc. and final book, pay and receive the results from the manufacturer.
some “comfortable self”
… but …
photos from Karting i Billeder must – of course – not be missing, alone or combined with yours.Are you up for your own photo collection for
– The rack
– The gift (s)
– The sponsor (s), etc.
simply (slightly simplified) do this
– Select album-size version, if necessary page number etc.from Cewe’s product presentation
– Select images from my listings and make a note of the:
(ImageSeqNumber + -Name + Event-year)
– buy the pictures from
Karting i Billeder
– Devise how the images, etc. should be placed
and then get started, finalize and send the result to the production at Cewe’s …

… alternatively …
A slightly different (and much cheaper) option is a combination – a bit brief – of:
(see my DK-HowToDo thereof):
– Make you your project / photo book ready
– Send
Karting i Billeder the outcome that
– Inserts the original “
Karting i Billeder
– And sends the results to production at Cewe
– Cewe sends you the results

And the price?
…composed of the following for the 1st. book:
* To the manufacturer (see Cewe’s price list)
* To
Karting i Billeder paid for
– Use of images
Dkr. 8,87 / ea ……
and so with a little quantity discount:
Dkr.
69,84 / per. 9 pcs.,
Dkr. 144,14 / per. 25 pcs.
Dkr.
221,75 / per. 50 pcs.
Dkr.
310,45 / per. 100 pcs.
Should previously purchased e- and web-images be used, => no payment for these!
Should previously purchased prints used,
only 1/2 price is paid for these.
+ time to finish / final preparation,
awg. Dkr. 47,- to 171, -.
Get ordering software
(choose “download gratis …” -> download her)
and take a look, it’s not difficult at all.
If you’r not subsequently completely scared away,
Karting i Billeder also is prepared to give a hand with your creative ideas via email.
Have fun.