Og så blev det 2021

Meget uventet og mærkeligt er sket i 2020.

En absolut velkendt start – i hvert fald set fra mit kameras søger – var årets DMSA med fejringen af 2019’s bedrifter.
Ingen havde i selv den vildeste fantasi forestillet sig, hvad der ventede os alle “lige  om hjørnet” – den unævnelige globale trussel med alle dens følgende virkninger for stort set alle.
Mindre end en måned efter DMSA, brød helvede løs, først østpå og siden med vanvittig virkning og usikkerhed, helt frem til vores lille andedam. Vel nok alle aktive (og tilknyttede bagland) fik fundet måder og veje at komme i det mindste lidt videre.

Heller ikke Karting i Billeder (det oprindelige såvel som det lidt anderledes) har været upåvirket af tidens alvor.
Dels har mængden af begivenheder, der skulle have været dækket været stærkt begrænset (11 af 17), dels har måden alle har været tvunget til at “optræde på” været lidt ekstra udfordrende, ikke sandt?

På nettet er den oprindelige måde at se optagelser igennem på, suppleret med lidt anderledes muligheder.
De oftest anvendte ønsker er samlet i hurtigvalg, rimelig let at håndtere.
Især “rene” valg af elektroniske varianter kan gennemføres på rekordtid, så skærm, tablet og mobil straks kan forsynes med minder.
For især besøgende til dette afsnit, må fastholdelsen af 2020-forårets priser sikkert varme.
På  de oprindelige års-oversigter kan klikkes som før; men på visse kan også klikkes på dette symbol 
hvorefter der kan fortsættes “lidt anderledes”.
Således p.t. udvalgt for 2020 (6 af 6), 2019 (8 af 18) og 2018 (4 af 16).

Andre ting vil sikkert følge fremover, både hér og på banerne;
men det tager vi i stiv arm, ikke sandt?

Forhåbningsfuld
Dennis B.
Karting i Billeder (KiB)

Hvad med at skabe dit helt eget album?

Hvad med at skabe dit helt eget album?

Ikke alle vil nøjes med masse af billeder på computeren og er måske gået sur i at klistre de indkøbte aftryk ind i fotoalbum.

Blandt mange udbydere, er det tyske Cewe et ganske godt bud på alternativer til en genvej til flotte færdige resultater.
Et af disse er Cewe Fotobog.

Ved hjælp af en offline bestillingssoftware, der downloades, kan der vælges mellem et væld af størrelser og udførelser m.v., med sideantal
fra 26 op til 130 plus (se producentens prisliste).
behagelig selvbetjening

lidt behagelig selvbetjening
Idéen er grundlæggende at udføre “behagelig selvbetjening” ved at indsætte og arrangere (egne) billeder, tekst osv. og afsluttende bestille, betale og modtage resultatet fra producenten.
lidt behagelig selvbetjening
… men …
billeder fra Karting i Billeder skal – selvfølgelig – ikke mangle, alene eller kombineret med dine.
Har du mod på din egen fotosamling
– til reolen
– til gave(r)
– til sponsor(er) osv.
skal du blot (lidt forenklet) …
– vælge album -størrelse, -udførelse, evt. sideantal m.v. på Cewe’s præsentation
– udvælge fra mine oversigter og notere dig hvilke du ønsker:
(Billednummer + Løbsnavn + Løbsår)
– indkøbe billederne fra
Karting i Billeder
– udtænke hvor billeder m.v. skal placeres
og så komme i gang, afslutte og sende resultatet til produktion hos Cewe…

… alternativt …
En lidt anden (og noget billigere) mulighed er en kombination – lidt kortfattet – af:
(se min HowToDo herom):
– du gør dit projekt / fotobog klar
– sender
Karting i Billeder resultatet
– der indsætter de originale “
Karting i Billeder
og sender resultatet til produktion hos Cewe
– Cewe sender dig resultatet

Og prisen?
…sammensættes således for 1. bog:
* til producenten (
se Cewe’s prisliste)
* til
Karting i Billeder betales for
– anvendelse af billederne
kr. 8,87 / stk……
og så med lidt mængderabat:
kr.
.. 69,84 / pr. 9 stk.,
kr. 144,14 / pr. 25 stk.
kr. 221,75 / pr. 50 stk.
kr. 310,45 / pr. 100 stk.
Skal tidligere indkøbte e- og web-billeder anvendes, betales ikke for disse!
Skal tidligere indkøbte aftryk anvendes,
betales kun 1/2 pris for disse.
+ studietid til klar-/ færdiggørelese,
typisk kr. 47,- til 171,-.
Hent bestillingssoftwaren
(vælg “download gratis …” -> download her)
og tag en kigger, det er ikke så svært endda.
Hvis du ikke herefter er helt skræmt bort, er
Karting i Billeder klar til også at gi’ en hånd med din(e) kreative idéer via mailen.

God fornøjelse.

How about creating your own album?

Not everyone will be content with a lot of pictures on the computer and is perhaps gone sour in stic-
king the purchased images into the photo album.
Among many providers, the German Cewe a very good suggestion for alternatives to a shortcut to great final results.One of these is the Cewe Photobook.

Using an offline ordering software downloaded, you can choose from a variety of sizes and designs etc., with page numbers from 26 up to 130 plus (see manufacturer’s price list).
some “comfortable self”
The idea is basically
to perform “comfortable self” by inserting and arranging (own) images, text, etc. and final book, pay and receive the results from the manufacturer.
some “comfortable self”
… but …
photos from Karting i Billeder must – of course – not be missing, alone or combined with yours.Are you up for your own photo collection for
– The rack
– The gift (s)
– The sponsor (s), etc.
simply (slightly simplified) do this
– Select album-size version, if necessary page number etc.from Cewe’s product presentation
– Select images from my listings and make a note of the:
(ImageSeqNumber + -Name + Event-year)
– buy the pictures from
Karting i Billeder
– Devise how the images, etc. should be placed
and then get started, finalize and send the result to the production at Cewe’s …

… alternatively …
A slightly different (and much cheaper) option is a combination – a bit brief – of:
(see my DK-HowToDo thereof):
– Make you your project / photo book ready
– Send
Karting i Billeder the outcome that
– Inserts the original “
Karting i Billeder
– And sends the results to production at Cewe
– Cewe sends you the results

And the price?
…composed of the following for the 1st. book:
* To the manufacturer (see Cewe’s price list)
* To
Karting i Billeder paid for
– Use of images
Dkr. 8,87 / ea ……
and so with a little quantity discount:
Dkr.
69,84 / per. 9 pcs.,
Dkr. 144,14 / per. 25 pcs.
Dkr.
221,75 / per. 50 pcs.
Dkr.
310,45 / per. 100 pcs.
Should previously purchased e- and web-images be used, => no payment for these!
Should previously purchased prints used,
only 1/2 price is paid for these.
+ time to finish / final preparation,
awg. Dkr. 47,- to 171, -.
Get ordering software
(choose “download gratis …” -> download her)
and take a look, it’s not difficult at all.
If you’r not subsequently completely scared away,
Karting i Billeder also is prepared to give a hand with your creative ideas via email.
Have fun.